ข่าวทุน ก.พ. (รัฐบาล) ประจำปี 2563

ทุนรัฐบาลฯ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ประจำปี 2563 มีทั้งหมด 5 ประเภททุน ได้แก่
ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562 มีจำนวน 69 ทุน
ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2563 มีจำนวน 205 ทุน
ทุนสนับสนุนความต้องการส่วนราชการในภูมิภาค (Area-based) ประจำปี 2563 มีจำนวน 3 ทุน
ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2563 มีจำนวน 5 ทุน
ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 มีจำนวน 25 ทุน

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ https://www.ocsc.go.th/scholarship/degree
ที่มา : สำนักงาน ก.พ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *