ข่าวทุน ก.พ. (Strategy Based) ประจำปี 2563

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ (Strategy-Based) ในรูปแบบของทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ https://www.ocsc.go.th/node/5524
ที่มา : สำนักงาน ก.พ.