ข่าวงานเกษียณราชการ ปีพ.ศ. 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้ดำเนินกิจกรรมงานมุฑิตาจิตและเกษียณอายุราชการ ประจำปีก 2562 “ถักทอสายใจ ร้อยใจชาวปทุมวัน ผูกพันมั่นคง ลึกซึ้งในสัญญา”  ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7  อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน แก่ผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 6 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ชัชวาล พรพัฒน์กุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพรรณ โสภณเสถียร   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์ จิระสกุลพร  นายทวี คำเพ็ง  นางสาวสมจิตร์ ทรงหมู่  และนางศรีนวล เย็นศิริ

    ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *