แผนผังเว็ปไซต์

1.เกี่ยวกับสาขาวิชา

 • สาขาวิชา

  • ประวัติ
  • ปรัชญา
  • วิสัยทัสน์
  • ปนิธาน

 

2.การบริหารงานหลักสูตร

 • อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • เจ้าหน้าที่และบุคลากร

 • แผนปฎิบัติการและกลยุทธ์

 • หลักสูตร

  • หลักสูตร2560
  • หลักสูตร2555
  • หลักสูตร2551
 • มคอ.

  • มคอ.1 และ มคอ.2
  • มคอ.3,4 และ มคอ.5,6,7
 • ที่อยู่ติอต่อ แผนที่ อีเมล์

 

3.พันธนกิจ

 • งานวิจัยและนวัตกรรม

  • บทความงานวิจัยปี2560
  • บทความงานวิจัยปี2559
  • บทความงานวิจัยปี2558
 • งานนวัตกรรมของสาขา

 • ทุนวิจัยสถาบัน,ทุน วช.

 • ฐานข้อมูลวิจัยอิเล็กโทรนิกส์

 • TCI

 • IEEE

  งานประกันคุณภาพ

  • ผลการตรวจประกันปี2559
  • ผลการตรวจประกันปี2558
  • ผลการตรวจประกันปี2557
 • แผนการดำเนินงาน

 • แบบสอบถามและการร้องเรียน

 • บริการวิชาการ

  • บริการวิชาการ2559
  • บริการวิชาการ2558
  • บริการวิชาการ2557
 • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2560
  • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2559