ชื่อหลักสูตร

  ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Instrumentation and Control Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

  ชื่อเต็ม (ไทย) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการวัดและควบคุม
  ชื่อย่อ (ไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมการวัดและควบคุม)
  ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Engineering

(Instrumentation and Control Engineering)

  ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.Eng. (Instrumentation and Control Engineering)