ประวัติสถาบัน

          สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๔๗๕ ในนาม โรงเรียนอาชีพช่างกล ณ ตึกพระคลังข้างที่ ตรอกกัปตันบุช สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร โดยคณะ นายทหารเรือนำโดย น.อ. พระประกอบกลกิจ ร.น. ด้วยเหตุผลที่ต้องการให้ปลูกฝังอาชีพช่างให้กับเยาวชนไทย อีกสองปีต่อมาคือในปี พ.ศ. ๒๔๗๗ โรงเรียนอาชีพช่างกล จึงย้ายไปตั้งแทนที่กรมแผนที่ทหารบก ซึ่งได้ย้ายไปจากบริเวณท่าเรือ โรงเรียนราชินีล่าง จนปีต่อมาได้โอนโรงเรียนอาชีพช่างกลมาอยู่ในสังกัดกระทรวงธรรมการ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พร้อมชื่อโรงเรียนใหม่ว่า โรงเรียนมัธยมอาชีพช่างกล และในปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ได้มีการดำเนินการเช่าที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นวังของ กรมพระสวัสดิ์วัตนวิศิษฏ์ เดิม ตรงข้ามสนามกีฬาแห่งชาติ มีเนื้อที่ประมาณ ๑๘ ไร่ ได้จัดสร้างอาคารเรียน ๑ หลัง โรงฝึกงานอีก ๘ หลัง แล้วย้ายโรงเรียนมัธยมอาชีพช่างกลมาอยู่ที่โรงเรียนใหม่นี้ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๘๒ จัดหลักสูตรการสอนในระดับประโยคอาชีวชั้นสูง แผนกช่างกล

พ.ศ. ๒๕๑๑ โรงเรียนช่างกลปทุมวัน เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีวศึกษา ตามแผนโครงการเงินกู้เพื่อปรับปรุงโรงงาน เครื่องมือ เครื่องจักร และส่งครูอาจารย์ฝึกงานและดูงานต่างประเทศ

พ.ศ. ๒๕๑๘ โรงเรียนช่างกลปทุมวัน ได้ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยช่างกลปทุมวัน เปิดสอนหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

พ.ศ. ๒๕๒๔ วิทยาลัยช่างกลปทุมวันเปิดสอนเฉพาะหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

พ.ศ. ๒๕๓๓ วิทยาลัยช่างกลปทุมวันเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)

พ.ศ. ๒๕๓๕ วิทยาลัยช่างกลปทุมวันได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจากรัฐบาลญี่ปุ่นใน โครงการ JICA งบประมาณ 137 ล้านบาท และส่งอาจารย์ไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น

พ.ศ. ๒๕๓๗ วิทยาลัยช่างกลปทุมวันเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิศวกรรมศาสตร์ (ปว.ศ.) สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

พ.ศ. ๒๕๔๑ วิทยาลัยช่างกลปทุมวันได้ยกฐานะเป็นสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ. ๒๕๕๒ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมันนี