ปรัชญา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมการวัดและควบคุม เป็นอย่างดี มีความพร้อมทั้งทางด้านความรู้ในวิชาชีพ มีจริยธรรม คุณธรรม และมีทักษะในด้านต่างๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน