วิสัยทัสน์

สร้างวิศวกรนักปฎิบัติ และ มีจริยธรรม คุณธรรม และมีทักษะ เพื่อนำไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน