อาจารย์ประจำหลักสูตร

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนัญญ์ชัย    วุฒิธันยาวัฒน์              ประธานหลักสูตรฯ

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล       พรพัฒน์กุล                 อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ

3.รองศาสตราจารย์บุญเรือง        วังศิลาบัตร                 อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ

4.อาจารย์ยงยุทธ์                    พัฒนพงศ์                  อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ

5.อาจารย์เอกรินทร์                 พิลิแก้ว                     อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ

อาจารย์ผู้สอน

 

 

 

 

 

 

 

6.รองศาสตราจารย์เสถียร          ธัญญศรีรัตน์               อาจารย์ผู้สอน

7.รองศาสตราจารย์อนุชาติ         ศรีศิริวัฒน์                 อาจารย์ผู้สอน

8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพงษ์      จารุมิศร์                    อาจารย์ผู้สอน

9.อาจารย์มินเรศน์                  เตชะวงศ์                   อาจารย์ผู้สอน