แผนปฎิบัติการและกลยุทธ์

  1. 1.ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุมให้มีมาตรฐานตามที่ สกอ.กำหนด สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

 กลยุทธ์

– พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

– ติดตามประเมินการใช้หลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ

2.ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและข้อบังคับของ สภาวิศวกร

 กลยุทธ์

– จัดหลักสูตรให้มีรายวิชาสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ ตามเกณฑ์ของสภาวิศวกร

– ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี

3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้สอน

           กลยุทธ์

– สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งด้านวิชาการ อาทิ การอบรม การปฏิบัติงานร่วมกับสถานประกอบการและการศึกษาต่อ

4. การพัฒนาครุภัณฑ์การศึกษา

            กลยุทธ์

– จัดทำแผนจัดซื้อ จัดซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ในระยะเวลา 5 ปี