ติดต่อสาขาวิชาฯ

สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
833 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 021049099
อีเมล : [email protected]Department of Instrumentation and Control Engineering
Floor 5th, Chalearmprekieat Building,
833 Rama I Rd., Wangmai, Pathumwan,
Bangkok, THAILAND 10330
Tel : (66) 21049099
Email : [email protected]