บุคลากรสาขาวิชาฯ

คณาจารย์บริหารหลักสูตรฯ

ผศ.ชนัญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์
(หัวหน้าสาขาวิชาฯและฝ่ายประกันคุณภาพ)
บธ.ม. บริหารธุรกิจ (มร.)
วศ.ม. วิศวกรรมการวัดคุม (สจล.)
วศ.บ. วิศวกรรมการวัดคุม (สจล.)

รศ.ดร.บุญเรืองวังศิลาบัตร
(ฝ่ายวินัยนักศึกษา)
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (สทป.)
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (สจพ.)
คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สจพ.)

ผศ.ยงยุทธ์ พัฒนพงศ์
(ฝ่ายวิชาการ)
วศ.ม. วิศวกรรมอัตโนมัติ (มจพ.)
วศ.บ. วิศวกรรมการวัดและควบคุม (สทป.)
คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (มจพ.)

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ

รศ.ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์
(รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน)
ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา (มจพ.)
คอ.ม. ไฟฟ้า (สจพ.)
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (มทร.ธัญบุรี)

รศ.ดร.จักรพงษ์ จารุมิศร์
(ฝ่ายวิจัยนวัตกรรม)
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (สจล.)
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (สจล.)
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (มทม.)

อ.มินเรศ เตชะวงศ์
(ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา)
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (สจล.)
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สจล.)

รศ.ชัชวาล พรพัฒน์กุล
(อาจารย์พิเศษ)
วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ (จฬ.)
อส.บ. เทคโนโลยีการวัดคุม (สจล.)

เจ้าหน้าที่สาขาวิชาฯ