ห้องเรียนและห้องปฎิบัติการ

7502 : Embedded Control System Laboratory

7502 : ห้องปฎิบัติการระบบควบคุมสมองกลฝังตัว
Previous Image
Next Image

info heading

info content


เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฎิบัติการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ์ พัฒนพงศ์

7504 : Industrial Control System Laboratory

7504 : ห้องปฎิบัติการระบบควบคุมอุตสาหกรรม
Previous Image
Next Image

info heading

info content


เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฎิบัติการ :
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ จารุมิศร์

7506 : Sensors and Transducer Laboratory

7506 : ห้องปฎิบัติการเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์

เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฎิบัติการ :
รองศาสตราจารย์ ดร. บุญเรือง วังศิลาบัตร

7508 : Semina Room

7508 : ห้องสัมนา
Previous Image
Next Image

info heading

info content


เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฎิบัติการ :
นางสาว วรัญญา ยิ้มประดิษฐ์

7510 : Industrial Instrumentation Laboratory

7510 : ห้องปฎิบัติการเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฎิบัติการ :
อาจารย์ มินเรศน์ เตชะวงศ์

7503 : Virtual Instrumentation and Control Laboratory

7503 : ห้องปฎิบัติการการวัดและควบคุมเสมือน
Previous Image
Next Image

info heading

info content


เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฎิบัติการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนัญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์

7505 : Distributed Control System Laboratory

7505 : ห้องปฎิบัติการระบบควบคุมกระจายส่วน
Previous Image
Next Image

info heading

info content


เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฎิบัติการ :
รองศาสตราจารย์ ดร. เสถียร ธัญญศรีรัตน์

7507 : Dynamic Control System Laboratory

7507 : ห้องปฎิบัติการระบบควบคุมพลศาสตร์
Previous Image
Next Image

info heading

info content


เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฎิบัติการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนัญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์

7509 : Process Control System Laboratory

7509 : ห้องปฎิบัติการระบบควบคุมกระบวนการ
Previous Image
Next Image

info heading

info content


เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฎิบัติการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนัญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์

7511 : Project Room

7511 : ห้องโครงงาน
Previous Image
Next Image

info heading

info content


เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฎิบัติการ :
นางสาว วรัญญา ยิ้มประดิษฐ์