โครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียดของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 • รหัสและชื่อหลักสูตร
  • ภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
 • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  • ชื่อเต็ม (ไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
  • ชื่อย่อ (ไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
  • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
  • ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Eng. (Electrical Engineering)
 • วิชาเอก/แขนงวิชา
  • แขนงวิชาไฟฟ้ากำลัง
  • แขนงวิชาพลังงาน
  • แขนงวิชาการวัดและควบคุม
  • แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
 • จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  • จำนวน 150 หน่วยกิต
 • นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุมจะต้องลงทะเบียนรายวิชารวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต ดังนี้
  • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
   • กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิต 6 หน่วยกิต
   • กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 หน่วยกิต
   • กลุ่มวิชานวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ 4 หน่วยกิต
   • กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต
   • กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
   • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4 หน่วยกิต
  • หมวดวิชาชีพเฉพาะ 114 หน่วยกิต
   • กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
   • กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
   • กลุ่มวิชาชีพบังคับ
  • หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต