สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทรศัพท์ : 02-104-9099

โทรสาร : 02-1049098