ปฎิบัติการวิศวกรรมการวัดและควบคุม 

Instrumentation and Control Engineering Laboratory 

(Temperature Control)

     

(Level and Flow Control)